Taksering

Skade-taksering

Taksering dreier seg i stor grad, om å finne dagens kostnad, på en spesifikk konstruksjon eller objekt.
I skade-taksering skal som oftest rimeligste alternative utbedrings-metode, være den vektlagte metode, uten å redusere objektets kvalitet og funksjon.
Med andre ord skal det som eventuelt er skadet, settes tilbake i minst samme kvalitet.
Skade-taksering handler i aller høyeste grad, om kjennskap til det produkt som skal takseres.
Vi har 30 års erfaring fra Nybygg/ rehabilitering/ påbygg, såvel som gjeldende og eldre byggeskikk.
Vi takserer i stor grad mot eierskifte, samt overtakelse av nybygg og andre relevante takserings-behov innen bolig-markedet.


Hvordan utføres takseringen?

Oppdragsgiver/ kunde, kontakter oss ifht. hva som ønskes taksert.

I mange tilfeller, oversendes prospekter/ leveringsbetingelser/ forsikringsvikår, samt eventuelle kontrakter eller oppdrags-beskrivelser.

Vi utfører deretter en nøye gjennomgang av de vilkår som må legges til grunn for en eventuell utbedring, eller en eventuell tvist mot annen part.

Vi utfører så en befaring av det aktuelle objektet, med tilhørende takstrapport.

Takstrapporten som ofte blir det avgjørende dokument i saken, vil være av stor betydning for oppdragsgiver, såvel som forsikringsselskap, eller andre involverte parter.

Takstrapporten har også en utfyllende utbedrings-metode med en tilhørende kalkyle, med posteringer for hver enkelt operasjon/ bygningsdel.

Det fremgår også av rapporten, en konklusjon som beskriver ansvarsforhold eller årsak til skade-omfanget.

Kontakt oss

Takk.
Vi tar kontakt med deg snarest.
Oops! Something went wrong while submitting the form.